Naudojimo taisyklės

1. Asmens duomenų apsauga

1.1. Naudojamos sąvokos:

1.1.1.Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.Duomenų subjektas - fizinis asmuo - Tiekėjo klientas (įskaitant Svetainės lankytojus), kurio asmens duomenys yra renkami Tiekėjo.

1.1.2.Duomenų subjekto sutikimas - bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

1.1.3.Duomenų tvarkymas - bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

1.1.4.Duomenų tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

1.1.5.Duomenų valdytojas - UAB "Vertikali medija" pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, kodas 304149959, registruota buveinė Ozo g. 12A-1 Vilniaus m. sav. Vilniaus m., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

1.1.6.Slapukas (angl. cookie) - nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukai - įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina Vartotojo naršymą jau lankytame tinklalapyje, supaprastina prieigą prie skelbiamos informacijos.

1.1.7.Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

1.1.8. Sisteminis pranešimas – tai pranešimai siunčiami el.paštu ir/arba telefonu ir /arba pranešimu naršyklėje, kurie susiję su Vartotojo patalpintu skelbimu. Pvz.: informavimas apie sėkmingą skelbimo apmokėjimą, skelbimų statistiką, skelbimo ir paslaugų galiojimo pabaigą, slaptažodio priminimas ir pan.

1.2. Tiekėjas tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais: paslaugų užsakymo apdorojimui ir administravimui, Tiekėjo klientų identifikavimui, Tiekėjo informacinėse sistemose, registruojantis vienoje iš mūsų Svetainių bei prisijungiant prie savo sukurtos paskyros, su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymui, susisiekimui su Jumis užsakytos paslaugos vykdymo, trikdžių šalinimo tikslais tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinius sutikimus).

1.3. Vartotojas supranta ir sutinka, kad tretieji Asmenys gali prieiti prie Asmens duomenų, juos peržiūrėti ir kopijuoti (pavyzdžiui kontaktiniai duomenys Skelbimuose). Taip pat, Vartotojas patalpinęs Skelbimą suteikia teisę susisiekti su juo telefonu, el. paštu, SMS žinute, pranešimu interneto naršyklėje, mobilioje programėlėje.

1.4. Tiekėjas neturi tikslo saugoti pasenusių, neaktualių Vartotojo Asmens duomenų. Tokia informacija yra saugoma jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba Tiekėjo veiklai vykdyti (pavyzdžiui istorinė informacija apie Vartotojo mokėjimus ar pan.).

1.5. Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys bus: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (taikomas perteklinių duomenų rinkimo ir sukauptų duomenų mažinimo principas), tikslūs ir prireikus atnaujinami (taikomas tikslumo principas), tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai).

1.6. Pateikdamas Asmens duomenis Vartotojas suteikia teisę Tiekėjui valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis taip kaip numatyta šiose Taisyklėse. Vartotojas turi teisę atšaukti savo leidimą Tiekėjui valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą.

1.7. Vartotojas sutinka, kad jam registruojantis ir prisijungiant Svetainėje bus fiksuojamas Vartotojo kompiuterio IP adresas, prisijungimo prie sistemos data ir laikas.

1.8. Vartotojas supranta ir sutinka, gauti sisteminius pranešimus. Sisteminiai pranešimai yra neatsiejama skelbimų ir Vartotojo registracijos dalis. Be sisteminių pranešimų Tiekėjas negalėtų užtikrinti Vartotojo užsakytų paslaugų tinkamo veikimo.

1.9. Tiekėjas gali derinti turimą informaciją apie Vartotoją su trečiųjų asmenų turima informacija tam, kad galėtų pateikti Vartotojui aktualius, įdomius pasiūlymus ar paslaugas.

2. Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?

2.1. Tiekėjas renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas mūsų Svetainėse arba užsisakydami paslaugas kitu būdu: vardas, pavardė, adresas, gimimo data, el. pašto adresas, telefono Nr., nuotrauka, logotipas, įmonės rekvizitai, skype vardas, duomenys, susiję mūsų suteiktomis/teikiamomis paslaugomis, pvz., skelbimo įkėlimo detalės, sąskaitų numeriai, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, slaptažodžiai, bet kokie kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi ir (ar) užsakydami, valdydami paslaugas.

2.2. 2.1 punkte nuodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi Tiekėjo bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (svetainėje užsakytos paslaugos) ir vėliau 5 (penkis) metus nuo šio laikotarpio pabaigos.

2.3. Tiekėjas renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi, užsakydami paslaugas ar gaudami sąskaitas-faktūras už suteiktas (užsakytas) paslaugas vienoje iš mūsų Svetainių, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie vienos iš mūsų Svetainių: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų Svetainę, duomenys apie paslaugų užsakymo istoriją, skelbimų archyvai, užklausų istorijos, nustatymai dėl pranešimų gavimo, pvz., duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.

2.4. 2.3 punkte nurodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi Tiekėjo bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugos užsakymo metu) ir priklausomai nuo duomenų, iki vienerių metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.

3. Informacijos apsaugos priemonės

3.1. Tiekėjas Asmens duomenims tvarkyti įgyvendina reikiamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

3.2. Tiekėjas naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Vartotojų prisijungimo duomenis. Mokėjimo duomenys, mokėjimo kortelių numeriai, kuriais naudojamasi mokamoms paslaugoms apmokėti yra specialiai koduojami.

3.3. Kadangi Vartotojo informacija yra siunčiama interneto ryšiu, Tiekėjas negali garantuoti Vartotojo perduodamos informacijos visiško saugumo.

4. Kokias duomenų subjektų teises Jūs turite?

4.1. Jūs turite teisę susipažinti su mūsų turimais Jūsų Asmens duomenimis. Siekdami sužinoti, kokius jūsų Asmens duomenis surinkome ar gavome ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi ir, ar visi Jūsų Asmens duomenys yra išsamūs bei teisingi, turite iš anksto kreiptis į mus el. paštu info@vmedija.lt iš elektroniniu pašto adreso, kurį nurodėte registracijos Svetainėje metu arba kreiptis tiesiogiai adresu Ozo g. 12A-1, LT-08200 Vilnius. Telefonu tokios informacijos neteikiame.

4.2. Jūs taip pat turite teisę:

4.2.1. pateikę mums prašymą raštu ar elektroniniu paštu reikalauti sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

4.2.2. sužinoti kokius duomenis apie jus mes tvarkome.

4.2.3. būti pamirštiems, reikalauti, kad mes sunaikintumėme apie jus tvarkomus duomenis.

4.2.4. reikalauti, kad apie jus tvarkomus duomenis perkeltumėme kitam asmens duomenų valdytojui.

4.2.5. nesutikdami su Privatumo politika nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų Asmens duomenys.

4.2.6. iš karto išreikšdami savo nesutikimą arba pateikti vėlesnį pranešimą nesutikti, kad jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.

4.3. Gavę Jūsų prašymą ar nurodymą, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus. Atsakymas Jums bus pateiktas raštu.

4.4. Naudodamiesi mūsų teikiamomis paslaugomis, Jūs sutinkate, kad Jūsų Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti Jūsų užsakytą paslaugą vienoje iš mūsų internetinių Svetainių. Jūs iš anksto sutinkate, kad jūsų Asmens duomenis mes turime teisę laikyti serveriuose, vidinėse/išorinėse sistemose, debesyse tiek, kiek tai yra būtina, vadovaujantis LR teisės aktų reikalavimais.

4.5. Atsakymus į Vartotojo paklausimus apie Asmeninius duomenis Tiekėjas pateiks ne vėliau kaip per 30 (dienų) nuo paklausimo ir visų reikalingų dokumentų iš Vartotojo gavimo dienos. Atsakymas pateikiamas Vartotojui priimtina forma. Atsakymas Vartotojui nemokamai pateikiamas 1 (vieną) kartą per šešis mėnesius.

4.6. Tiekėjas nepateiks Asmens duomenų jei Vartotojas nepatvirtina savo tapatybės, prašo duomenų apie kitą Vartotoją, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais ribojančiais duomenų atskleidimą Vartotojui.

4.7. Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://www.ada.lt/

5. Kaip tvarkome asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu?

5.1. Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi Elektroninių ryšių įstatymu, ADTAĮ bei Reglamento nuostatomis, mes pasiliekame sau teisę siųti su Jūsų užsakytomis paslaugomis susijusią informaciją el. paštu ir (arba) teirautis dėl esamų užsakytos paslaugos kokybės.

5.2. Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gimimo data, valstybė iš kurios Vartotojas naršo Svetainėje, miestas, Vartotojo kompiuterio IP adresas.

5.3. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

5.4. Vartotojas turi teisę nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Vartotojas tiesioginės rinkodaros pasiūlymų gali atsisakyti tokiais būdais: paspaudęs atitinkamą nuorodą naujienlaiškyje ar el. pašto pranešime, informavęs apie nesutikimą Tiekėją el. laišku info@vmedija.lt, paskambinus Tiekėjui kontaktuose nurodytu telefonu. Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nutrauks Vartotojo duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.

6. Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?

6.1. Tiekėjo darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo susitarimo, kuris įmonėje pasirašomas su kiekvienu dirbančiu darbuotoju, priklausomai nuo to, kokius duomenis darbuotojas tvarko.

6.2. Jūsų pateikti asmeniniai duomenys jokiomis aplinkybėmis nebus teikiami trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

6.2.1. jei yra Jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;

6.2.2. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarka;

6.2.3. duomenų tvarkytojams, kurie Tiekėjui teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Tiekėjo vardu ir Tiekėjo ar Jūsų naudai. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.

7. Slapukų naudojimas

7.1. Mes naudojamės slapukais siekdami užtikrinti patogų ir efektyvų naršymą mūsų interneto Svetainėse.

7.2. Daugelis naršyklių automatiškai priima slapukus. Vartotojas gali peržiūrėti įrašytus slapukus savo naršyklėje. Taip pat Vartotojas gali atšaukti sutikimą naudotis slapukais, pakeisdami nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus naršyklėje. Tokiu atveju, kai kurios Svetainės funkcijos gali neveikti, pavyzdžiui, išsaugotų skelbimų ir išsaugotų paieškų skiltys. 

7.3. Slapukų informaciją gali sudaryti duomenys apie tai, kaip Vartotojas naudojasi Svetaine, prisijungimo duomenys, kalbos nustatymai. Slapukai suteikia galimybę Svetainei veikti efektyviau ir pagerinti savo paslaugas, be to teikti informaciją Svetainės administratoriams statistikos ar marketingo tikslais.

7.4. Slapukus Vartotojui gali įrašyti ir Svetainėje reklaminę informaciją rodanti sistema ir naudoti juos tam, kad rodytų reklaminius skydelius, kurie turėtų būti įdomūs Vartotojui ir atitikti Vartotojo interesus.

7.5. Slapukais gaunamą informaciją Tiekėjas naudoja tokiais tikslais:

7.5.1. Identifikuoti grįžtančius, registruotus Vartotojus siekiant patogiau suteikti tokiems Vartotojams jų užsakytą turinį ar paslaugas.

7.5.2. Vartotojo vartojimo įpročių stebėsenai siekiant pateikti Vartotojui aktualų turinį.

7.5.3. Paslaugų plėtrai bei tiksliniam rinkodaros orientavimui.

7.6. Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:

7.6.1. Techniniai slapukai yra būtini tam, kad Vartotojas galėtų naršyti Svetainėje, naudotis įvairiomis funkcijomis. Be šių slapukų Vartotojas negalėtų naudotis Svetainės paslaugomis;

7.6.2. Funkciniai slapukai leidžia Svetainei įsiminti Vartotojo įvestą informaciją (pvz. prisijungimo duomenis) ir taip palengvinti Vartotojo naudojimasi Svetaine ir suteikti geresnę vartotojų patirtį.

7.6.3. Analitiniai slapukai naudojami Vartotojų elgsenos Svetainėje statistinei analizei parengti. Tiekėjas šių slapukų gautus rezultatus naudoja anonimiškai ir išskirtiniai tik statistikos tikslams.

7.6.4. Reklaminiai slapukai naudojami norint pateikti Vartotojui paslaugas, kurios galėtų dominti Vartotoją ar pasiūlyti panašų turinį, kurį Vartotojas jau žiūrėjo.

7.6.5. Trečiųjų šalių slapukai leidžia Vartotojui matyti reklaminius skydelius su aktualiais pasiūlymais. Tiekėjas neturi priėjimo prie trečiųjų šalių slapukų informacijos ir informacija yra visiškai jų kontroliuojama.

7.6.6. Socialinių tinklų slapukai yra būtini norint panaudoti Svetainės informaciją socialinio profilio paskyroje (pvz. norint pasidalinti savo paskyroje skelbimu arba išreikšti patikimą).

7.7. Vartotojui sutikimą dėl slapukų naudojimo duoda pirmą kartą užėjęs į Svetainę, susipažinęs su informaciniu pranešimu apie slapukų naudojimą ir paspaudęs „Sutinku“ mygtuką. Taip pat sutikimas dėl slapukų duodamas kai Vartotojas atlieka registraciją Svetainėje. Jei Vartotojo naršyklė priima slapukus ir Vartotojas jų neištrina ir/ar nepakeičia, tai taip pat reiškia sutikimą dėl slapukų naudojimo.

7.8. Vartotojo sutikimas dėl slapukų naudojimo galioja 3 (tris) metus.

7.9. Vartotojas gali pasirinkti ar nori priimti slapukus, taip pat juos išjungti, ištrinti pakeisdamas naudojamos naršyklės nustatymus.

7.10. Nepažeisdamas teisės aktų Tiekėjas gali apjungti informaciją gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis (pvz. statistine informacija apie užsakomas paslaugas).

7.11. Tretieji asmenys reklamos tikslais gali rinkti Vartotojo informaciją. Detaliau apie trečiųjų asmenų renkamus slapukus Vartotojas gali sužinoti susipažinęs su konkretaus trečiojo asmens privatumo politika. Tiekėjas neatsako už trečiųjų asmenų informacijos tikslumą, atnaujinimą, išsamumą, atitikimą teisės aktams.

7.12. Mūsų tinklalapiuose naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas Galiojimo laikas
autogidas_parking Galimybė vartotojui pasižymėti skelbimų sąrašą. 2 mėn
autogidas_saved_searches Galimybė susirasti ir naudoti ankščiau darytas paieškas. 1 metai
ad_marker_service Išskiriami peržiūrėti vartotojo skelbimai skelbimų sąrašuose. 1 metai
ag_rm Prijungti vartotoją prie paskyros, nesuvedus prisijungimo vardo ir slaptažodžio 30 dienų
cookie_p Informacinis pranešimas apie slapukų naudojimą 3 metai
PHPSESSID Identifikuoti vartotoją tarp puslapių atvertimų Iki naršyklės uždarymo

15.13. Mūsų naudojami statistinių įrankių slapukai:

Slapukų teikėjo pavadinimas Slapuko teikėjo veikla/ tikslai Detalesnė informacija ir slapukų valdymas
google.com Google analytics portalo statistika Daugiau
ls.hit.gemius.pl Gemius audience tyrimo statistika Daugiau
Facebook.com Rinkodara, statistika Daugiau

7.14. Tretieji asmenys, rinkodaros ir reklamos tikslais turintys teisę naudoti slapukus Svetainės lankytojų atžvilgiu:

Slapukų teikėjo pavadinimas Slapuko teikėjo veikla/ tikslai
Adnetmedia.lt Reklaminių skydelių transliavimo sprendimai

8. Tinklapio indikatorių naudojimas

8.1. Bendrovė kartais naudoja ne tik slapukus, bet ir tinklapio indikatorius. Tai mažutis vos vieno pikselio grafinis paveikslėlis, kuris į Duomenų subjekto kompiuterį patenka kaip tinklapio dalis arba kaip HTML elektroninis pranešimas. Tiesiogiai arba per kitus paslaugų tiekėjus, šiuos paveikslėlius Bendrovė naudoja kaip interneto reklamą arba trečiųjų šalių internetiniuose puslapiuose norėdama sužinoti, ar vartotojas, kuriam rodoma reklama, atlieka užsakymą, analizuodama vartotojų judėjimą ir siekdama optimizuoti siūlomas paslaugas.

8.2. Bendrovė gali įtraukti tinklapių indikatorius į reklaminius elektroninius laiškus arba informacinius pranešimus, kad būtų galima nustatyti, ar laiškai buvo atidaryti. Kai kuriuos tinklapių indikatorius gali pridėti trečiųjų šalių paslaugų teikėjai, kad nustatytų Bendrovės reklaminių kampanijų ar bendravimo elektroniniu paštu efektyvumą. Tinklapių indikatorius gali naudoti norėdami Duomenų subjekto kompiuteryje patalpinti pastovų slapuką. Tada galės atpažinti Duomenų subjekto kompiuterį kiekvieną kartą lankantis tam tikruose puslapiuose ar siunčiant elektroninius laiškus bei kaupti anoniminę informaciją apie tokių puslapių lankomumą. Bendrovė draudžia naudoti tinklapių indikatorius asmeninei informacijai rinkti ar prieigai prie jos.

9. Profiliavimas, asmeninių pasiūlymų pateikimas ir automatizuotų sprendimų priėmimas

9.1. Profiliavimas – bet kokios formos automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, kai asmens duomenys naudojami siekiant įvertinti tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius aspektus, visų pirma siekiant išanalizuoti arba numatyti aspektus, susijusius su to fizinio asmens darbo rezultatais, ekonomine situacija, sveikatos būkle, asmeniniais pomėgiais, interesais, patikimumu, elgesiu, vieta arba judėjimu; 

9.2. Mūsų puslapyje, vykdomas profiliavimas yra susijęs su Asmens duomenų tvarkymu automatiniu būdu siekiant įvertinti tam tikras vartotojo asmenines savybes ir taip išanalizuoti arba prognozuoti, pavyzdžiui, tokio asmens elgesį, asmeninius pasirinkimus, interesus, nustatyti gyvenamąją vietą. Profiliavimas naudojamas analizei, susijusiai su Svečiui pateikiama informacija, atlikti, tiesioginės rinkodaros tikslais; toks vykdomas profiliavimas grindžiamas UAB „Vertikali medija“ teisėtais interesais, ir vartotojo aiškiai išreikštu sutikimu.

9.3. UAB „Vertikali medija“ gali tvarkyti Asmens duomenis, siekdamas pagerinti vartotojui teikiamų elektroninių paslaugų kokybę, pavyzdžiui, siekiant parengti asmeninius pasiūlymus vartotojui. Jei vartotojas yra išreiškęs sutikimą, Asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslu, UAB „Vertikali medija“ gali tvarkyti Asmens duomenis tam, kad pateiktų bendrus ir asmeninius UAB „Vertikali medija“ teikiamų paslaugų pasiūlymus. Tokia rinkodaros veikla gali būti grindžiama Vartotojo naudojamomis paslaugomis. 

9.4. Profiliavimo veikla asmeninių pasiūlymų parengimo ir rinkodaros tikslu yra grindžiama UAB „Vertikali medija“ teisėtu interesu ir aiškiai išreikštu vartotojo sutikimu. 
Naudojimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šis dokumentas yra sutartis tarp UAB „Vertikali medija“ (toliau – Tiekėjas) ir Jūsų (toliau – Vartotojas) dėl naudojimosi interneto svetaine Autogidas.lt.

1.2. Autogidas.lt tvarko ir administruoja UAB „Vertikali medija”, į.k. 304149959, buveinės adresas Ozo g. 12A-1, Vilnius, PVM mokėtojo kodas LT10009879815, registruota LR Juridinių asmenų registre.

1.3. Tvarkydami Vartotojo asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau - "ADTAĮ"), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau - "ERĮ") ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje - Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

1.4. UAB "Vertikali medija" gerbia visų savo klientų (paslaugų pirkėjų), įskaitant Tiekėjo svetainių https://autogidas.lt (toliau - Svetainė) Vartotojų, teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.

1.5. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Tiekėjo klientų (įskaitant Svetainių lankytojus) asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

1.6. Naudodamiesi Tiekėjo Svetainėmis, taip pat užsisakydami / naudodamiesi Tiekėjo paslaugomis bei suteikdami Tiekėjui savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Vartotojai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai registruodamiesi arba talpindami skelbimą vienoje iš Svetainių/klientų sistemoje prie teksto su nuoroda “Su taisyklėmis susipažinau ir sutinku.” pažymi "varnelę". Su privatumo politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje.

1.7. Vartotojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Autogidas.lt svetaine, patvirtina, kad yra susipažinęs su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinka su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Vartotojai, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis Autogidas.lt paslaugomis.

1.8. Vartotojo naudojimasis Svetaine apima bet kokius Vartotojo veiksmus - skelbimų talpinimą ir peržiūrėjimą (toliau - Skelbimas), bet kokios informacijos skaitymą, klausimą, klausimų, atsiliepimų ir komentarų rašymą, temų forumuose kūrimą, nuomonės išsakymą jau sukurtose temose, tiesioginių žinučių rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir/ar duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą, tačiau tuo neapsiribojant.

1.9. Turinys šioje sutartyje reiškia Skelbimą, taip pat bet kokią informaciją, įskaitant duomenis, duomenų bazes, simbolius, tekstą, fotografijas, paveikslėlius, video medžiagą, failus, dokumentus, komentarus, žinutes, bet tuo neapsiribojant, kurią Vartotojas pateikia, gauna, saugo, siunčia, priima ar perduoda naudodamasis Svetaine (toliau – Turinys).

1.10. Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, jog Tiekėjas nekontroliuoja kitų Svetainės Vartotojų ar trečiųjų šalių Turinio, kurį Vartotojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetaine, todėl Tiekėjas nebus atsakingas dėl tokio Turinio.

1.11. Tiekėjas nedalyvauja pirkimo pardavimo ar kitokiuose Svetainėje pateikiamomis prekėmis ir/ar paslaugomis susijusiuose sandoriuose tarp Vartotojų (nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas, agentas ar kaip kitaip).

1.12. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

1.13. Vartotojas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats yra atsakingas už visą Turinį, kurį pateikia, siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine.

1.14. Tiekėjas turi teisę vienašališkai keisti Autogidas.lt teikiamas paslaugas bei jų apmokestinimą, taip pat bet kurias Taisyklių nuostatas. Apie pasikeitusias taisykles bus informuota el.paštu ir/arba Svetainėje informaciniame pranešime.

1.15. Iki Svetainės Taisyklių pakeitimo užsakytos paslaugos teikiamos tokia tvarka ir terminais kaip buvo nustatyta tuo metu galiojusiose Taisyklėse.

1.16. Visi pranešimai ir informacija tarp Vartotojo ir Tiekėjo bus siunčiama elektroninėmis priemonėmis adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba Svetainėje, nebent šiose Taisyklėse nurodyta kitaip.

2. Intelektinės nuosavybės teisės

2.1. Tiekėjas yra visų teisių į Svetainės turinį, įskaitant autorių teises, intelektinės nuosavybės teises, firmų vardus, komercines paslaptis savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan. pateikiami Svetainėje, yra Tiekėjo nuosavybė arba Tiekėjas teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis, išskyrus tuos prekių ženklus, kuriuos įkėlė Svetainės Vartotojai.

2.2. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Autogidas.lt turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir/ar kitoks naudojimas be raštiško Tiekėjo leidimo ir/arba nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Vartotojams jų Skelbimų atžvilgiu.

2.3. Naudodamasis Svetaine ir įvesdamas ar kitaip siųsdamas Turinį Vartotojas neatlygintinai, neribotam laikui suteikia Tiekėjui visas turtines autorių teises, reikalingas Tiekėjui iš šių Taisyklių kylančioms teisėms įgyvendinti ir pareigoms vykdyti. Tiekėjas turi teisę kurti išvestinius kūrinius iš Vartotojo pateikto Turinio.

2.4. Kiekvieną kartą pateikdamas Turinį Vartotojas patvirtina ir garantuoja Tiekėjui, kad jis turi visas teises, leidimus, sutikimus, licencijas atlikti veiksmus su Turiniu, naudoti Turinyje esančius prekių ženklus ir autorių teisių objektus bei padaryti Turinį viešai prieinamą.Nei Tiekėjas, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama Skelbimus ir/ar kitą Vartotojo pateiktą turinį, nebus įpareigota mokėti Vartotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.

2.5. Naudodamasis Svetaine Vartotojas patvirtina, kad jis yra veiksnus fizinis asmuo ir/ar teisėtai atstovaujantis juridiniam asmeniui ir/ar kitiems tretiesiems asmenims, kurių vardu veikia, turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius, siūlomus Svetainėje.

3. Vartotojo teisės ir pareigos.
Vartotojas įsipareigoja:

3.1. Naudodamasis Svetaine paisyti ir nepažeisti pripažintų elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų.

3.2. Nenaudoti Svetainės tokiu būdu, kuris gali sukelti grėsmę Tiekėjo teikiamų paslaugų tinkamam veikimui, Autogidas.lt serverio, duomenų saugumui ar riboti Autogidas.lt galimybes tinkamai teikti bet kokias paslaugas kitiems asmenims.

3.3. Nenaudoti kenkėjiškos programinės įrangos ir kito nepageidaujamo Turinio, taip pat nesiųsti elektroninių laiškų ir kitokių elektroninių pranešimų turint tikslą paveikti ar suprantant, kad tai paveiks kompiuterinių tinklų savininkų turimos kompiuterinės įrangos veikimą.

3.4. Neskelbti nuorodų į bet kokį Turinį, kuris gali būti laikomas pažeidžiančiu taikytinų teisės aktų reikalavimus ar trečiųjų asmenų teises.

3.5. Nesinaudoti Svetaine veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams atlikti.

3.6. Neriboti kitų asmenų galimybės pasinaudoti bet kokiomis Tiekėjo teikiamomis paslaugomis.

3.7. Draudžiama naudotis Svetaine neteisėtais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant: pateikimą, publikavimą, siuntimą ir/ar laikymą Autogidas.lt svetainėje turinio, kuris būtų įžeidžiantis, grasinantis, šmeižiantis, diskriminuojantis, pornografinis, kurstantis tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą, pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (adresai, asmens kodas ir t.t.), garbę ir orumą, dalykinę reputaciją ar kitas teises ir laisves.

3.8. Nenaudoti Svetainės neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui.

3.9. Nesiūlyti prekių ar paslaugų, kurių prekyba prieštarauja teisės aktams ar moralės ir etikos normoms, ir kurios nurodytos Taisyklių punkte “Reikalavimai Skelbimų turiniui bei kitos Skelbimų talpinimo sąlygos”.

3.10. Neskelbti informacijos, kurioje minimi su Autogidas.lt tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų prekės ar paslaugos, o taip pat nuorodos į tokius asmenis ar produktus.

3.11. Nerinkti, neskelbti bei neplatinti Svetainės Vartotojų duomenų ar duomenų apie siūlomas, ieškomas prekes ar paslaugas.

3.12. Pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą, telefoną, el. pašto adresą ir kitą reiklaingą informaciją.

3.13. Pateikti teisingą, visapusišką ir išsamią informaciją apie siūlomas parduoti prekes ir/ar paslaugas.

3.14. Saugoti Vartotojo prisijungimo duomenis (jei tokie Vartotojui suteikti) tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Vartotojas įgaliojo atstovauti Vartotoją naudojantis Svetaine.

3.15. Nedelsdamas el. paštu pranešti Svetainei, jei Vartotojo prisijungimo duomenys ir/ar slaptažodis, kurie reikalingi naudotis Svetaine, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims.

3.16. Vartotojas supranta, kad Vartotojui gali kilti pareiga savo lėšomis sumokėti mokesčius, susijusius su naudojimusi Svetainės paslaugomis (pvz. PVM, gyventojų pajamų mokestį ir kt.).

3.17. Vartotojas supranta ir sutinka, kad jei Vartotojo prisijungimo duomenys taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Vartotojui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti. Tiekėjas neturi pareigos tikrinti jokių Vartotojų tapatybės.

3.18. Vartotojas supranta ir sutinka, kad Tiekėjas tvarkytų ir valdytų Vartotojo asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.19. Vartotojas supranta ir sutinka, kad Vartotojo įkelti Skelbimai ir Turinys, išskyrus kontaktinius duomenis, gali būti rodomi ne tik Svetainėje, bet ir kitose Tiekėjo interneto svetainėse bei partnerių reklamos šaltiniuose.

3.20. Vartotojai, kuriems yra nuo 7 iki 18 metų patvirtina, kad prieš siūlydami prekę ar paslaugą yra gavę įstatyminių atstovų (pvz. tėvų, teisėtų globėjų) sutikimą siūlyti prekę ar paslaugą, sudaryti sandorį ir vykdyti iš jo kylančius įsipareigojimus. Tokie Vartotojai suvokia visas Taisyklių nuostatas ir supranta, kad Svetainės naudojimas gali sukelti teisinę pareigą įsigyti ar parduoti prekę ar paslaugą.

4. Reikalavimai Skelbimų turiniui bei kitos Skelbimų talpinimo sąlygos

4.1. Patalpindamas Skelbimą, Vartotojas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams. Skelbime pateikdamas duomenis Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami, pateikiama informacija turi tinkamai apibūdinti siūlomas prekes ar paslaugas.

4.2. Skelbimas privalo būti patalpintas tik jam skirtoje internetinės svetainės Autogidas.lt kategorijoje (pvz., Skelbimas apie pageidavimą pirkti lengvajį automobilį negali būti patalpintas parduodamų lengvųjų automobilių kategorijoje).

4.3. Vartotojai savo Skelbimuose, po jų patalpinimo praėjus 12 val. laikotarpiui, negali koreguoti pagrindinės Skelbimo informacijos. Priklausomai nuo Skelbimo kategorijos ši informacija gali būti: transporto priemonės markė, modelis ir kita informacija. 

4.4. Toje pačioje skelbimų kategorijoje galima patalpinti ir demonstruoti tik 1 (vieną) to paties objekto Skelbimą.

4.5. Parduotos transporto priemonės skelbimas privalo būti ištrintas. Norint parduoti kitą tos pačios markės bei modelio objektą, turi būti sukurtas naujas skelbimas. Draudžiama talpinti naują objektą seno skelbimo pagrindu.

4.6. Fotografijos privalo vaizduoti siūlomą objektą. Draudžiama siūlomo objekto fotografijų vietoje patalpinti kokių nors grafinių vaizdų/raidžių/skaitmenų/asmenų (pvz., logotipų, ranka rašytų užrašų, telefono numerių, pavardžių) arba fotografijų derinio su grafiniais vaizdais/raidėmis/ skaitmenimis. Apribojimai netaikomi kategorijai „Paslaugos“. Tiekėjas pasilieka teisę nuotraukas redaguoti jas pasukant arba keičiant nuotraukų eiliškumą, taip pat trinti nuotraukas, kurios nevaizduoja Skelbimo objekto, nuotraukose yra vaizduojami asmenys arba modifikuoti grafiniai vaizdai. 

4.7. Esant įtarimams apie galimai Vartotojo vykdomą neteisėtą veiką, jo patalpinti Skelbimai gali būti blokuojami.

4.8. Vartotojui draudžiama:

4.8.1. Skelbime (komentaruose, nuotraukose) siūlyti kitokius objektus ar paslaugas, negu nurodytas pagrindinėje Skelbimo informacijoje, pateikti klaidingą informaciją apie skelbiamo objekto savybes;

4.8.2. Skelbimo komentaruose nurodyti kitą kainą nei ta, kuri nurodyta pagrindinėje informacijoje arba kainą, kuri neatitinka realios rinkos vertės.

4.8.3.Skelbime draudžiama siūlyti objektą, kuris yra parduotas ar kuriuo Vartotojas neturi teisės disponuoti. Skelbimą patalpinęs Vartotojas iš tiesų privalo turėti tokį siūlomą objektą.

4.8.4.Skelbime draudžiama siūlyti automobilių registracijos liudijimus ir/ar korteles siūlomas atskirai nuo transporto priemonių, kurioms jos išduotos.

5. Taisyklių pažeidimo pasekmės

5.1. Patalpindamas Skelbimą, Vartotojas privalo laikytis Svetainėje nurodytų Skelbimo patalpinimo instrukcijų ir šių Taisyklių. Priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio, Tiekėjas turi teisę Skelbimus, neatitinkančius Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų, redaguoti, blokuoti jų matomumą visiems Vartotojams.

5.2. Apie sankcijas, pritaikytas už Taisyklių pažeidimą, vartotojai infomuojami skelbime nurodytais kontaktais. Šiame punkte nurodyta Tiekėjo teisė neatleidžia Vartotojo nuo atsakomybės už pateikiamos informacijos atitikimą tikrovei bei teisės aktams. Taisyklių pažeidimo atveju, papildomos užsakytos paslaugos yra anuliuojamos ir pinigai nėra gražinami.

5.3. Be atskiro įspėjimo Tiekėjas gali atlikti Skelbimo redagavimo veiksmus, jei įrašas Skelbime skiriasi nuo vaizdo, matomo fotografijose: Skelbime gali būti koreguojama: kėbulo tipas, vairo padėtis į (iš) kairėje/dešinėje; transporto priemonės būsena gali būti pakeista į (iš) daužtas/be defektų.

5.4. Skelbimai patalpinti netinkamoje kategorijoje yra blokuojami arba perkeliami į tinkamą kategoriją.

5.5. Tiekėjas pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo nutraukti arba apriboti Vartotojo priėjimą prie Svetainės, naudojimąsi Svetainės paslaugomis, taip pat Tiekėjo nuožiūra pašalinti iš Svetainės Skelbimus ar bet kokį kitą Turinį jei Vartotojas nevykdo ar netinkamai vykdo šiose Taisyklėse prisiimtus įsipareigojimus, pažeidžia taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai moralei.

6. Tiekėjo teisės ir pareigos

6.1. Tiekėjas turi pilną teisę bet kada nepranešęs Vartotojui keisti Svetainę, funkcijas, paslaugas, Svetainės pavadinimą ir/ar interneto domeną, kuriuo Svetainė pasiekiama, bet kokį Svetainės Turinį. Vartotojas supranta ir sutinka, kad Tiekėjas nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Vartotojui.

6.2. Tiekėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Svetainės veiklą.

6.3. Be atskiro pranešimo Vartotojui pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises bei pareigas, kylančias iš šių Taisyklių ar dalį jų.

6.4. Tiekėjas turi teisę be perspėjimo panaikinti Vartotojo paskyrą, jei prie jos nebuvo prisijungta daugiau kaip 2 (du) metus.

6.5. Tiekėjas turi teisę bet kada stebėti Vartotojo veiksmus Svetainėje, įskaitant Vartotojo Skelbimų ir/ar žinučių bei komentarų stebėjimą. Naudodamas teisėtas priemones Tiekėjas turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus.

6.6. Tiekėjas pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo nutraukti arba apriboti Vartotojo priėjimą prie Svetainės jeigu:

6.6.1. Tiekėjo nuomone to reikalauja atliekami techninės priežiūros ir/ar Svetainės atnaujinimo darbai;

6.6.2. To pareikalauja kompetentingos valdžios institucijos arba tai yra reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais;

6.6.3. Tai yra reikalinga, siekiant apginti Tiekėjo ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus;

6.6.4. Tiekėjas įtaria, kad Vartotojas naudodamasis paslaugomis sukėlė ar gali sukelti grėsmę kitų Svetainės vartotojų saugumui;

6.6.5. Vartotojas naudodamasis Svetaine daro žalą Svetainei ar Svetainės reputacijai;

6.6.6. Kitais Taisyklėse nurodytais atvejais.

7. Mokamos paslaugos

7.1. Mokamos paslaugos, paslaugų kainos bei jų naudojimosi tvarka yra nurodyta Svetainėje konkrečios mokamos paslaugos užsakymo aplinkoje.

7.2. Vartotojas supranta ir sutinka, kad mokamos paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Vartotojas sumoka Tiekėjui už mokamas paslaugas Autogidas.lt svetainėje nurodyta tvarka. Tiekėjas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti paslaugų kainas bei mokėjimo tvarką.

7.3. Apribojus ar sustabdžius Vartotojo galimybę naudotis mokamomis paslaugomis ar Vartotojui negavus ar laiku negavus mokamų paslaugų dėl kitų priežasčių nei Vartotojo įvykdytas šių Taisyklių pažeidimas, Tiekėjas, Vartotojo prašymu, įsipareigoja pratęsti mokamų paslaugų teikimą Vartotojui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos mokamos paslaugos, arba neatlygintinai suteikti mokamas paslaugas, analogiškas nesuteiktoms mokamoms paslaugoms.

7.4. Praėjus 1 valandai po užsakymo, papildomai užsakytos paslaugos negali būti anuliuotos ir pinigai nėra gražinami.

7.5. Užmokestis už Skelbimus, kurie buvo panaikinti ir/ar pašalinti dėl to, jog Vartotojas pažeidė šių Taisyklių nuostatas, negrąžinamas.

7.6. Tiekėjas turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti paslaugų teikimą neribotam laikui.

7.7. Tiekėjas turi teisę gauti užmokestį už suteikiamas paslaugas pagal Svetainėje nurodytas kainas. Tam tikslui, Vartotojui pareikalavus, Tiekėjas pateiks Vartotojui sąskaitą.

8. Atsakomybės ribojimas

8.1. Tiekėjas atsako tik už informacijos, pateiktos Skelbime, techninį patalpinimą į Autogidas.lt tinklapį, jei Skelbimas atitinka visus Taisyklių reikalavimus, ir šios svetainės duomenų bazės techninį palaikymą. 

8.2. Tiekėjas neatsako už Skelbime pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei ir jų turinį. Tiekėjas neatsako už žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims dėl Skelbimo turinio ir (ar) jų patalpinimo į Autogidas.lt.

8.3. Tiekėjas neatsako už daiktų ir/ar paslaugų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Svetaine kokybę.

8.4. Tiekėjas neatsako už jokią žalą ir/ar nuostolius, kuriuos gali patirti Vartotojas naudodamasis Svetaine, patalpindamas, siųsdamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas bet kokią informaciją, įskaitant ir komentarus ir/ar žinutes.

8.5. Vartotojas įsipareigoja užtikrinti, kad Tiekėjui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Vartotojas naudojosi Svetaine.

8.6. Tiekėjas neatsako už Vartotojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą dėl Svetainės veikimo sutrikimų, kilusių ne dėl Tiekėjo kaltės.

8.7. Tiekėjas neatsako už Svetainėje esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats Tiekėjas) ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Vartotojui.

8.8. Tiekėjas neatsako dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobilaus ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės Vartotojui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas paslaugas. Vartotojui negalint naudotis mokamomis paslaugomis dėl trečiųjų asmenų kaltės, užmokestis už mokamas paslaugas Vartotojui nėra grąžinamas.

8.9. Vartotojas yra atsakingas už tinkamą prisijungimo duomenų, redagavimo kodo naudojimą ir saugojimą. Tiekėjas neatsako už žalą, kurią Vartotojas gali patirti dėl trečiųjų asmenų pasinaudojo šia informacija.

9. Taikytina teisė

9.1. Be šių Taisyklių santykiams tarp Vartotojo ir Svetainės reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, specialios sąlygos ir taisyklės, bei nusistovėjusi gera verslo praktika.

9.2. Svetainės veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti - Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.

9.3. Vartotojas prašymą ir/ar skundą dėl Svetainės veiklos ir paslaugų pirmiausia privalo raštu pateikti Tiekėjui su nurodytais reikalavimais. Prašymus ir/ar skundus prašome siųsti adresu: info@vmedija.lt. Jeigu vartotojas nesutinka su Tiekėjo atsakymu, gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.

9.4. Taisyklės įsigalioja nuo to momento kai Vartotojas patvirtina, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Vartotojo ir Tiekėjo laiką.

Klausimai ir komentarai

Gerb. klientai, neradę atsakymų į Jus dominančius klausimus Pagalba skiltyje, prašome kreiptis į mus, į Jūsų klausimus mielai atsakysime darbo metu I-V 09:00 - 17:00. Palikite savo išsamų komentarą bei savo kontaktus žemiau esančioje formoje.
iŠie duomenys reikalingi tam, kad mes galėtumėm su jumis susisiekti
iŠie duomenys reikalingi tam, kad mes galėtumėm su jumis susisiekti
Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Slapukus galite bet kada atšaukti. DaugiauSutinku